ZAŠTITA OKOLIŠA - OSNOVNE OBVEZE

Pregled osnovnih obveza iz zaštite okoliša i korištenja kemikalija sadašnjih korisnika naših usluga

OTPAD:

 • Očevidnik o nastanku i tijeku otpada ONTO,
 • Prateći list PL-O,
 • Analiza opasnog otpada,
 • Ugovor sa sakupljačem otpada,

ZAŠTITA ZRAKA:

 • Ispitivanje emisije na ispustu dimnjaka uređaja za loženje, izvršitelj ovlaštena tvrtka,
 • Vođenje evidencije o ispitivanjima emisija,
 • Dostava izvješća o ispitivanju emisije nadelžnom ministarstvu
 • Prijava srednjeg uređaja za loženje u registar nadležnog ministarstva
 • Vođenje evidencije o potrošnji goriva,
 • Vođenje Očevidnika o potrošnji organskih otapala i hlapivih organskih spojeva,
 • Prijava u Registar postrojenja u kojima se koriste hlapivi organski spojevi (REGVOC) putem Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO),
 • Prijava rashladnih i PP uređaja i sustava punjenih s tvarima koje oštećuju ozonski sloj (TOOS) u registar PNOS, putem ISZO,
 • Ispitivanje propuštanja uređaja i sustava punjenih s TOOS,
 • Vođenje servisnih kartica za uređaje s TOOS, SK1 i SK 2.,
 • Vođenje očevidnika o servisiranju klima uređaja  motornih vozila (ovlašteni serviseri) i dostava podataka za proteklu kalendarsku godinu na obrascu KT-1.

ZAŠTITA VODA:

 • Ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda,
 • Ispitivanje vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti internih kanalizacijskih sustava, izvršitelj ovlaštena tvrtka,
 • Anliza otpadnih voda, izvršitelj ovlaštena tvrtka,
 • Vođenje Očevidnika količina ispuštene otpadne vode na Obrascu A1 i dostava Hrvatskim vodama
 • Vođenje Očevidnika ispitivanja trenutačnih uzoraka  na Obrascu B1 ili Očevidnika ispitivanja kompozitnih uzoraka na Obrascu B2 i dostava Hrvatskim vodama i vodopravnoj inspekciji,

ZAŠTITA OKOLIŠA - OPĆENITO:

 • Prijava podataka u  Registar onečišćavanja okoliša (ROO) izvršitelj sama tvrtka onečišćivač ili   ovlaštena tvrtka,
 • Analiza prisutnosti i prijava prisutnosti opasnih tvari reguliranih u svrhu sprječavanja velikih nesreća ukoliko prelaze propisani prag;

KEMIKALIJE:

 • Ispravni Sigurnosno-tehnički listovi (STL-i) za kemikalije
 • Upute za rad na siguran način za svaku kemikaliju
 • Upute za pružanje prve pomoći kod nesreće s kemikalijama
 • Oznake opasnosti, oznake upozorenja i oznake zabrane u prostorima s opasnim kemikalijama